PASLAUGŲ TEIKIMO INTERNETO SVETAINĖJE IMTI. LT TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios taisyklės yra sutartis tarp Pirkėjo ir Imti.lt, kurios sudarymą ir susipažinimą su Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina registracijos arba pirkimo metu pažymėjus varnelę prie teiginio “Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis ir sąlygomis”.
1.2. Šiose Taisyklėse nustatomos šalių teisės bei pareigos, Imti.lt atstovaujamų prekių ar paslaugų pardavėjų siūlomų prekių bei paslaugų (toliau – “Kuponai”) įsigijimo ir apmokėjimo už juos sąlygos, Kuponų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Kuponų pirkimu-pardavimu “Imti.lt” interneto svetainėje susijusios nuostatos.
1.3. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
1.4. Sudaryti sutartis Imti.lt interneto svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis. Pirkėjais šių Taisyklių kontekste yra vadinami tiek prie Interneto svetainės sistemos prisiregistravę, tiek neprisiregistravę vartotojai.
1.5. Sudarydama sutartis, Imti.lt vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis su vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais.
1.6. Imti.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti Taisykles, todėl prieš kiekvieną pirkimą Pirkėjas privalo iš naujo patvirtinti apie susipažinimą su Taisyklėmis, kaip tai nurodyta Taisyklių 1.1 punkte.
1.7. Atskirų prekių ar paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato tų prekių ar paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai iš prekių ar paslaugų atskirai ir yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Asmeninę informaciją prašoma nurodyti registruojantis prie Interneto svetainės sistemos ir/arba pateikiant užsakymą. Imti.lt įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikia tinkamam pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, jei padaryta sąžininga prielaida, kad duomenų išsaugojimas arba paskelbimas yra būtinas siekiant: a) paklusti teisminei procedūrai; b) užtikrinti Taisyklių laikymąsi; c) reaguoti į vartotojų aptarnavimo tarnybai pateiktą užklausą; d) apginti Bendrovės teises, nuosavybę arba užtikrinti jos, vartotojų ir visuomenės saugumą.
2.2. Vartotojai Imti.lt pateikia šiuos duomenis: 1) vardą; 2) pavardę; 3) kontaktinę informaciją;
2.3. Imti.lt Interneto Svetainėje pateikti duomenys apie pirkėją yra naudojami sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Imti.lt turi teisę naudoti tik gavusi pirkėjo sutikimą.
2.4. Prisiregistravęs prie Imti.lt Interneto svetainės sistemos pirkėjas sutinka su tuo, kad  Imti.lt Interneto Svetainėje pateikti duomenys apie jį bus naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Kuponus Imti.lt interneto svetainėje nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas atsiskaito už Kuponus iš anksto apmokėdamas už juos banko pavedimu, naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema. Apie gautą apmokėjimą už Kuponą Pirkėjas informuojamas el. paštu, kurį Pirkėjas nurodo pildydamas Kupono įsigijimui reikalingą informaciją interneto svetainėje Imti.lt.
3.3. Norėdamas pasinaudoti specialiais Imti.lt pasiūlymais ir patogiau naudotis Interneto Svetaine, pirkėjas gali joje registruotis. Tam tikslui, pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą, susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami registracijos formoje, ir, šiai informacijai pasikeitus, ją atnaujinti. Tuo atveju, jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją arba Bendrovė turi pagrindą manyti, kad pirkėjo pateikta informacija neteisinga, neišsami ar netiksli, Bendrovė turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas. Užsiregistravusiam pirkėjui suteikiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis, kuriuos naudodamas jis gali prisijungti prie Interneto Svetainės ir gauti ten teikiamas paslaugas. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio saugumą, taip pat už visus veiksmus, kurie atliekami Interneto Svetainėje naudojant jo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Bendrovė turi teisę uždrausti naudoti tam tikrus prisijungimo vardus ir (arba) iš viso juos panaikinti. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Bendrovę apie visus neautorizuoto (neleidžiamo) prisijungimo atvejus ir (arba) visus saugumo pažeidimus. Bendrovė nėra atsakinga už galimą duomenų praradimą ar jiems padarytą žalą, jei tai nutinka dėl to, kad pirkėjas nesilaiko šios Taisyklių dalies sąlygų.
3.4. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti kontaktiniai duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Imti.lt neatsako už Kupono nepateikimą laiku ar kitų savo įsipareigojimų neįvykdymą, jei šie įsipareigojimai neįvykdomi dėl to, kad Pirkėjas registracijos formoje arba savo užsakyme pateikė neteisingus duomenis ar jų laiku neatnaujino.

3.5. Pirkėjas turi teisę naudotis Interneto Svetainės paslaugomis tik tais tikslais, kurių siekti leidžia:
3.5.1. šios Taisyklės;
3.5.2. visi taikomi įstatymai, nuostatai, įprastinė praktika, nurodymai, galiojantys atitinkamoje jurisdikcijoje (įskaitant visus įstatymus, kurie susiję su duomenų ir programinės įrangos eksportavimu iš (į) Lietuvos (-ą) arba iš (į) kitų (-as) valstybių (-es).
3.5.3. Pirkėjas sutinka neužsiimti veikla, kuri trukdo teikti paslaugas (arba trikdo atitinkamų serverių ar tinklų, su kuriais susietos teikiamos paslaugos, veikimą) arba trikdo paslaugų teikimą.
3.5.4. Pirkėjas sutinka jokiais tikslais nekurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neteikti Interneto Svetainės paslaugų, neperparduoti ir nevykdyti kitų prekybos operacijų.
3.5.5. Pirkėjas sutinka prisiimti visišką atsakomybę už savo įsipareigojimų, kurie nustatyti šiose Taisyklėse, nesilaikymą, taip pat už visas savo įsipareigojimų nesilaikymo pasekmes (įskaitant bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti Bendrovė).
3.6. Pirkėjas įsipareigoja laikytis visų vietos taisyklių, kurios reglamentuoja elgesį tinkle ir leistiną informacinę medžiagą. Pirkėjas sutinka laikytis visų galiojančių įstatymų dėl techninių duomenų perdavimo, eksportuojant juos iš Lietuvos arba iš tos šalies, kurioje gyvena Pirkėjas.

4. Imti.lt teisės ir pareigos
4.1. Imti.lt pateikiamuose akcijų aprašymuose nustato minimalų pasiūlymo pirkėjų skaičių. Imti.lt akcijos tampa galiojančios tik tada, kai Kuponą įsigyja minimalus būtinas pirkėjų skaičius. Ši sutarties įsigaliojimo sąlyga yra esminė elektronine forma Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlyga.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Imti.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Imti.lt turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Imti.lt interneto svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Imti.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti interneto svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui.
4.4. Imti.lt įsipareigoja šiose Taisyklėse ir interneto svetainėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Imti.lt interneto svetainės teikiamomis paslaugomis ir įsigyti Imti.lt atstovaujamų partnerių prekes ir paslaugas.
4.5. Nupirkus minimalų Kuponų skaičių bei akcijai įsigaliojus, Imti.lt įsipareigoja pateikti pirkėjui Kuponą jo nurodytu el. paštu per 48 val. nuo akcijos įsigaliojimo datos (darbo dienomis), jei yra gauti pirkėjo elektroninės bankininkystės sistema pervesti pinigai už Kuponą.
4.6. Kuponų neįsigijus minimaliam pirkėjų skaičiui, Imti.lt įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus į Pirkėjo užsakyme nurodytą atsiskaitomąją banko sąskaitą per 24 val. nuo akcijos nepatvirtinimo datos.

5. Atsakomybė
5.1. Pirkėjas turi teisę reikalauti kompensacijos iš Kupone nurodyto Imti.lt partnerio už Kupone nurodytos prekės ar paslaugos kokybės neatitikimus.
5.2. Visais atvejais pretenzijas dėl Kuponuose nurodytų prekių ir paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų neatitikimo Pirkėjas turi pateikti tiesiogiai Imti.lt partneriams, kurių prekės ir/ar paslaugos buvo pirktos įsigyjant Kuponus, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis.
5.3. Imti.lt neatsako už Pirkėjo nuostolius, patirtus dėl neįvykusio pirkimo, jei taip yra ne dėl Imti.lt veikimo ar neveikimo.
5.4. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos, kaip tai nustatyta teisės aktais.
5.5. Kuponu perkamas prekes ar paslaugas teikia UAB ,,Prodentas’’ arba UAB ,,Prodentas’’ partneriai. UAB ,,Prodentas’’ nesuteikia garantijos partnerių prekėms ir teikiamoms paslaugoms, neatsako už jų kainų bei kitų sąlygų pasikeitimus, taip pat nepriima parduotų kuponų atgal ir negrąžina sumokėtų pinigų už kuponus, jei akcija yra įsigaliojusi (t.y., jei nuperkamas minimalus skaičius kuponų, reikalingų akcijai įvykti).
5.6. Nepanaudojus kupono per nurodytą galutinį kupono galiojimo laikotarpį, kuponai nekeičiami ir (ar) sumokėti pinigai negrąžinami.
5.7. Esant situacijai, kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali pirkėjui pasiūlyti paslaugos, sutartis su pirkėju gali būti vienašališkai nutraukiama arba pirkėjui gali būti pasiūloma analogiška paslauga.

6. Baigiamosios nuostatos
6.1. Imti.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Imti.lt Interneto Svetainėje.
6.2. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Imti.lt Interneto Svetainės paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, pirkėjo naudojimosi paslaugomis faktą Imti.lt vertina kaip naujos Susitarimo redakcijos sąlygų priėmimą.
6.3. Pirkėjas sutinka su tuo, kad Imti.lt turi teisę siųsti pirkėjui pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu, telefonu, paštu arba pateikti norimą informaciją savo svetainėje.
6.4. Imti.lt teikdama paslaugas vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo, Mažmeninės prekybos taisyklėmis bei vėlesnių jų redakcijų nuostatomis ir kitais galiojančiais teisės aktais.
6.5. Šalys susitaria kilusius ginčus ar nesusipratimus spręsti derybų būdu, o nesusitarus per 14 dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.